20161220123448c32.jpg 20160918-23-奥チャプ4冠挨拶永野さん越し.JPG