20140821140033daf.jpg 20140712-69-奥チャプ2-2位小方崇之インタビュー1.JPG